Nejčtenější

EZP - Elektronický Zářivkový Předřadník

Indukční ohřev

UVL125W - UV Lampa

Indukčnosti a vlastnosti jader II

Měření indukčnosti

V předchozím díle našeho miniseriálu jsem popsal princip funkce měřící metody. Nyní tedy popíši praktickou ukázku měření indukčnosti malé filtrační tlumivky na činkovém jádře s udanou hodnotou 100uH pocházející z PC zdroje.

Popis

Připojíme tlumivku do měřícího přípravku z minulého dílu a na svorky osc připojíme osciloskop. Trimrem prodlužujeme časový interval sepnutí. Při postupném prodlužování času sepnutí sledujeme na osciloskopu lineárně rostoucí magnetovací proud - obrázky. Při dosažení určitého bodu dojde k prudkému přechodu do nelinearity. Co tato prudká změna znamená budu řešit až v příštím díle, kdy se budu snažit rozpoznat vlastnosti neznámých jader. Nyní pro nás bude nejdůležitější výše zmíněná lineární oblast oscilogramu. viz. obrázky.


Než popíši jednotlivé oscilogramy, musím upozornit na to, že nárůst proudu vidíme opačně (jako pokles), protože osciloskop je připojen zemí na kladný pól. Na obrázku A vidíme nárůst proudu po dobu cca 11us. Obrázek B znázorňuje proud v čase 17us a na obrázku C vidíme změnu nelinearity magnetovacího proudu. Pro určení indukčnosti použijeme obrázky A a B.

Při výpočtu výjdeme ze vztahu L=(Ub*t)/Im  [2] který mírně upravíme. Protože neznáme magnetovací proud Im, nahradíme jej Im=(Ur/R). Výsledný vztah pro výpočet je:

L=(Ub*t)/(Ur/R)  [3]


Z oscilogramu A vyčteme všechny potřebné hodnoty:

Ub = 12V (napájecí napětí obvodu)
t = 11us
Ur = 120mV
R = 0.1R

Dosadíme do vztahu [3]

L=(12*0.000011)/(0.12/0.1)
L=0.00011H
L=110uH

Nyní ještě pro kontrolu provedu výpočet podle druhého oscilogramu:

Z oscilogramu B vyčteme všechny potřebné hodnoty:

Ub = 12V (napájecí napětí obvodu)
t = 17us
Ur = 185mV
R = 0.1R


Dosadíme do vztahu [3]

L=(12*0.000017)/(0.185/0.1)
L=0.00011H
L=110uH

Závěr

Jak je vidět z obou oscilogramů vyšel výsledek prakticky stejný a naměřená indukčnost je 110uH.

V příštím díle ukáži jak použít uvedenou metodu pro určení vlastností feritových nebo železoprachových jader.

Autor: Choze [2012-05-08]   Přečteno: 4862x

Novinky

ALCD - Proudový zdroj pro LD

VUtiny44 - AVR VU metr

HotWire - Řezačka polystyrenu

ASTRE85 - PWM antistres do akvária

Kontakt
369166